Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Empresa

Que somos

Turismo de Pontevedra é unha sociedade capitalizada ao cento por cento polo concello de Pontevedra que de acordo cos seus estatutos ten por obxecto "a promoción, desenvolvemento e potenciación das actividades económicas e sociais que contribúan, directa ou indirectamente a impulsar o desenvolvemento do turismo no ámbito territorial do Concello de Pontevedra."

Desde o punto de vista xurídico Turismo de Pontevedra SA é unha Sociedade Mercantil Local, que se rexe segundo o establecido no artigo 85.2.A.d) de Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, os artigos 89 e ss do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais), a lexislación mercantil, e o que establecen os seus estatutos. Aínda que Turismo de Pontevedra non se expón con finalidade lucrativa, de conformidade co previsto no art 97 b do Texto Refundido das Disposicións Legais vixentes en Materia de Réxime Local pode ter beneficios.

Ficha Rexistral
  • Obxecto social: A promoción, desenvolvemento e potenciación das actividades económicas e sociais que contribúan, directa ou indirectamente a impulsar o desenvolvemento do turismo no ámbito territorial do Concello de Pontevedra.
  • Domicilio: Casa da Luz, Praza da Verdura s/n (Pontevedra).
  • Email: info@visit-pontevedra.com
  • CIF: A94000783
  • Capital subscrito: 60.102,00 Euros.
  • Declaración de unipersonalidad. Socio único: CONCELLO DE PONTEVEDRA.
  • Datos registrales. T 3570, L 3570, F 150, S 8, H PO 48331, I/A 1 ( 4.09.09).

Memoria Xustificativa e Estatutos de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A.


Imaxe CorporativaManual básico de imaxe corporativa de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A.
Logotipo e imagotipo de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A. en formato PDF
Logotipo e imagotipo de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A. en vectorial, formato AI
Logotipo e imagotipo de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A. en formato PNG
Logotipo e imagotipo de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A. en formato JPG

 

Consello Rector

En sesión extraordinaria que tivo lugar o día 20.07.2015 debidamente convocada de conformidade co artigo 10 dos estatutos desta sociedade mercantil adoptouse o seguinte acordo que na súa parte dispositiva eleva a oito o número de membros do consello rector e modifica a súa composición declarando literalmente:

Terceiro- Nomear como novos membros do Consello de Administración ao Alcalde. D.Miguel Anxo Fernández Lores. á Concelleira de promoción económica, emprego e turismo Dna. Anabel Gulias Torreiro, Dº María José Rey Martinez, D. Agustín Fernández González e Dna María del Carmen Moreira Martinez.

Cuarto - Ratificar nos seus cargos como membros do Consello de Administración a D.Jacobo Moreira Ferro, Dº Patricia Sierra Liñán, D. Eduardo Miguel Barros Pereira.

Quinto - Facúltase a Dona Anabel Gulías Torreiro para que poida comparecer ante Notario e elevar a públicos os acordos adoptados, asi como emendar, rectiñcar ou
aclarar os puntos necesarios respecto dos acordos adoptados.

  

Contratación e licitacións


Como Sociedade Mercantil Local, capitalizada ao cento por cento polo Concello, Turismo de Pontevedra SA., réxese pola Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproeba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público pois aínda que non ten a consideración de Administración Pública. (art. 3.2 dá Lei 30/2007), é de aplicación o réxime contractual das sociedades mercantís municipais.

 

Perfil do contratante 23/06/2016. Asunto: Resolución da conselleira delegada do Consello de Administración de Turismo de Pontevedra, SA: pola que se adxudica o Contrato de Servizos de "Información Turística"

"....." SEGUNDO.- Adxudicar á empresa MANPOWERGROUP SOLUTIONS, SLU co NIF núm.860602489 o Contrato de Servizos de "Información Turística" no prezo de 65.086.128 máis 13.668,08 € de NE o que fai un total de 78.754.206 con estrita suxeición aos pregos de condicións que acepta integramente. "......"

Perfil do contratante: 15/06/2016. Asunto: Convocatoria da mesa de contratación no procedemento aberto do Contrato de Servizos de Información Turística. Apertura Sobre B.

De conformidade co establecido no prego que rexe a adxudicación mediante procedemento aberto do Contrato de Servizos de "Información turística" da sociedade mercantil Turismo de Pontevedra, SA, convócase a mesa de contratación para a apertura en acto público de sobre B, o vindeiro venres, día 17 de xuño, na Sala de Xuntas do edificio municipal sito na rúa Churruchaos, 2-1ºandar, ás 09.00 horas.

Perfil do contratante: 13/06/2016. Asunto: Convocatoria da mesa de contratación no procedemento aberto do Contrato de Servizos de Información Turística. Apertura Sobre C.

De conformidade co establecido no prego que rexe a adxudicación mediante procedemento aberto do contrato de servizos de "información turistica" de sociedade mercantil Turismo de Pontevedra. SA, convócase a mesa de contratación para a apertura en acto público de sobre C. para o vindeiro mércores. día 15 de xuño, ás 09.00 horas. na sala de xuntas do Concello, sita na rúa Michelena, 30.

Visit Pontevedra